ข่าวและกิจกรรม
หน้าหลัก / ข่าวและกิจกรรม / ตามรอย... สิเนหามนตาแห่งลานนา พ.ค. 2560
27 ก.ค. 60
ตามรอย... สิเนหามนตาแห่งลานนา พ.ค. 2560
“มูลนิธิฮักเมืองน่าน”


          ...คุณลุงหมอบุญยงค์ได้แนะนำให้คณะพรรคไปคุยต่อกับกลุ่มคนเมืองน่านกลุ่มหนึ่งที่มีความเป็นห่วงใยและมีความตั้งใจที่จะปรับปรุงชีวิตชนบทให้ดีขึ้น คือ มูลนิธิฮักเมืองน่าน คณะพรรคกราบลาคุณลุงหมอบุญยงค์แล้วเดินทางต่อไปพบกับสมาชิกของมูลนิธิฮักเมืองน่าน ภายใต้การนำของพระครูพิทักษ์นันทคุณ(สงวน จารุวณฺโณ พันธ์ชา) เจ้าอาวาสวัดอรัญญาวาส การสนทนาในโบสถ์วัดอรัญญาวาส กับมูลนิธิฮักเมืองน่าน ที่มีคำขวัญว่า “เมล็ดพันธุ์แห่งความดีงาม สร้างการเรียนรู้ ฟื้นฟูวิถีชาวนา” นั้น ก็ตอกย้ำข้อสังเกตที่คุณลุงหมอบุญยงค์ได้ตั้งไว้แล้วเกี่ยวกับการตัดไม้ทำลายป่าที่ห้ามไม่หยุด ฉุดไม่อยู่ แรงดึงดูดอะไรก็ไม่สู้แรงดึงดูดของการแสวงหากำไรของโลกทุนนิยม สิ่งที่ท้าทายคือ ทำอย่างไรถึงจะทำงานและมีชีวิตกับโลกทุนนิยมอย่างเหมาะสม ไม่เลยเถิดกลายเป็นการทำลายอนาคตของตนเอง เพียงเพราะต้องการผลตอบแทนเฉพาะหน้าที่เย้ายวน อีกทั้งจะทำอย่างไรให้มูลค่าที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตทางเกษตรตกเป็นของชาวไร่ชาวนาในสัดส่วนที่สูงขึ้น เพราะว่าในทุกวันนี้ ชาวไร่ชาวนาเข้าไม่ถึงตลาดเป้าหมายปลายทางสินค้าเกษตรบริษัทธุรกิจทั้งในประเทศและข้ามชาติต่างหากที่คุมเส้นทางของการค้าขายไว้ทั้งหมด และดึงส่วนแบ่งส่วนใหญ่ของมูลค่าสินค้าเกษตรนั้นไปเป็นของบริษัท…

          ...หากในค่ำคืนนั้น รุ้งราตรีก็ยังรำพึงรำพันกับตัวเองก่อนนอนว่า “ฉันฮักเมืองน่าน แต่ฉันจะฮักเมืองน่านอย่างไร ถึงจะเรียกได้ว่า ฮักนั้นจากดวงใจ ให้เมืองน่านเป็นสุขสวัสดี”...

ที่มา สิเนหามนตาแห่งลานนา ฉากที่ 5 – แจ้ง หน้า 302 – 304


          มูลนิธิฮักเมืองน่านเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มพระสงฆ์กลุ่มชาวบ้านและกลุ่มเยาวชนที่เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ซึ่งแต่ละกลุ่มมีพัฒนาการกลุ่มของตนในด้านต่างๆ ก่อนที่จะมารวมตัวกันเป็นกลุ่มฮักเมืองน่านในปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคนเมืองน่านโดยไม่แบ่งแยกเผ่าพันธุ์ เชื้อชาติ ศาสนา ส่งเสริมให้มีการดำรงรักษาสิ่งแวดล้อม นำกระบวนการเรียนรู้ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือมีส่วนร่วมกับองค์กรการอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด

          มูลนิธิฮักเมืองน่านเริ่มต้นก่อตัว ก่อนปี 2533 โดยกลุ่มแต่ละกลุ่มได้มีการดำเนินงานของตนเองอย่างอิสระในการพัฒนากลุ่มและชุมชนซึ่งพอแยกตามแกนนำ ได้ดังนี้ กลุ่มพระสงฆ์ กลุ่มองค์กรชาวบ้านกลุ่มลูกหลานชาวบ้าน ต่อมา หลังจากที่กลุ่มต่างๆ ทั้งกลุ่มพระสงฆ์ กลุ่มชาวบ้าน กลุ่มลูกหลานชาวบ้านได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมกันในบางโอกาส จึงเกิดการรวมตัวกันเฉพาะกิจขึ้นเพื่อจัดการบวชป่าชุมชน ขึ้นเป็นครั้งแรกของจังหวัดน่านที่บ้านกิ่วม่วง ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข ในปี 2533 หลังจากนั้นพิธีกรรมบวชป่าเป็นที่สนใจของคนทั่วไป ทั้งในท้องถิ่นและนอกท้องถิ่นมีการติดต่อประสานงานด้านแนวคิดและมีการสนับสนุนเงินทุนต่างๆ เข้ามายังกลุ่มมากมาย กลุ่มจึงเห็นพ้องต้องกันว่าน่าจะมีการตั้งองค์กรขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างอย่างจริงจัง จึงได้ก่อตั้งเป็นองค์กรชื่อว่า “กลุ่มฮักเมืองน่าน” ขึ้นมาโดยมีศูนย์ประสานงานอยู่ที่วัดอรัญญาวาส อำเภอเมือง จังหวัดน่าน จึงทำให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มองค์กรต่างๆ ระหว่างปี 2535 – 2536 ทางกลุ่มฮักเมืองน่านได้ดำเนินโครงการสืบชะตาแม่น้ำน่าน ณ บริเวณริมแม่น้ำน่าน หน้าค่ายสุริยพงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรมและส่งเสริมให้ประชาชนมาสนใจร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติ ทั้งนี้ ได้มีการร่วมมือจากกลุ่มต่างๆ ทั้งพระสงฆ์ ชาวบ้าน รัฐ เอกชน ผลจากโครงการสืบชะตาแม่น้ำน่านดังกล่าว ได้เกิดองค์กรที่ช่วยในการดูแลแม่น้ำ และรักษาพันธุ์สัตว์น้ำมากขึ้น รวมทั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อีกมากมาย เกิดเครือข่ายกลุ่มองค์กรต่างๆ ในกลุ่มฮักเมืองน่านอีกหลายเครือข่าย แล้วได้มีการระดมทุนจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศมาสนับสนุนและบริหารจัดการงานของกลุ่มฮักเมืองน่าน และยังให้การช่วยเหลือด้านงบประมาณแก่กลุ่มเครือข่ายต่างๆ ในการดำเนินงานเช่น ด้านการอนุรักษ์ป่า การอนุรักษ์พันธุ์ปลา การเกษตรผสมผสาน การออมทรัพย์ การรวมกลุ่มของเยาวชน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งได้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกันจนเกิดกิจกรรมสู่ชุมชนมากขึ้น เริ่มมีผู้มาศึกษาดูงานกลุ่มมากขึ้นจนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ ถือเป็นการเรียนรู้ข้ามองค์กร ตามเป้าหมายสำคัญของมูลนิธิฮักเมืองน่าน คือ การอนุรักษ์ป่าและเพิ่มปริมาณป่าเมืองน่าน ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่สำคัญของประเทศไทย

          และหากท่านเป็นผู้ที่ชื่นชอบและหลงรักเสน่ห์เมืองน่านเสียแล้ว อย่าพลาดจินตนิยายอิงประวัติศาสตร์จังหวัดน่าน บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์อันน่าภาคภูมิใจ และเรื่องรักโรแมนติก ใน “สิเนหามนตาแห่งลานนา”.....